کایو

روش اجرای وافل

روش اجرای وافل

 1- زیر سازی
با توجه به اینکه قالب های وافل از نوع قالب های چند بار مصرف می باشند و مانند سیستم یوبوت قالب ماندگار در بتن نمی باشد، اجرای زیر سازی بایستی به توجه به نوع قالب وافل از نظر ابعاد و عملکرد با فواصل متناسب با ابعاد طوری اجرا گردد که قوطی زیر سازی دقیقا در مابین دو قالب وافل قرار گیرد.
با توجه به اینکه در سیستم وافل دوطرفه مانند سیستم یوبوت سر ستونها بصورت کتیبه( توپر) اجرا میگرددد نیاز به قالب وافل نمی باشد و مانند سیستم دال قالب بندی با قالب فلزی یا پلای وود انجام میگیرد.
لازم به ذکر است ایجاد خیز منفی مانند تمام دال های بتنی با توجه به طول دهانه طبق آیین نامه ها الزامی می باشد.

2- قالب گذاری
پس از زیر سازی و انجام قالب بندی قسمت های کتیبه، با توجه به نقشه های چیدمان وافل ها که طراح مد نظر دارد، قالب ها به دقت در کنار هم چیده می شود.
لازم به ذکر است بایستی دقت لازم صورت پذیرد تا با توجه به اینکه قالب های وافل دارای ضخامت لبه 4 تا 5 سانتیمتر می باشد، در قسمت اتصال به قالب کتیبه همتراز لبه بالایی قالب وافل باشند.

3- آرماتور بندی
در این مرحله بعد از چیدمان قالب های وافل مرحله آرماتور بندی می باشد که طبق نقشه های طراحی شده نسبت به اجرای شبکه سراسری، تقویتی ها، سنجاقی ها که نقش مهمی در این نوع سقف ها دارند انجام می پذیرد.

4- بتن ریزی
پس از انجام آرماتور بندی و اتمام آن و تایید نظارت بتن ریزی انجام میگیرد که بهتر است هر قسمت تا مرحله ضخامت مورد نظر در یک مرحله بتن ریزی گردد.


5- باز کردن قالب
پس از بتن ریزی و گذشت مدت مورد نظر طبق آیین نامه های باز کردن قالب، قالب زیرین باز می شود و جک های اطمینان طبق آیین نامه ها اجرا میگردد.
لازم به ذکر است باز کردن قالب زیرین بایستی مرحله به مرحله و در مساحت های کوچک و کنترل شده انجام بگیرد و جک های اطمینان اجرا گردد.

call
instagram
whatsapp
راه ارتباطی
02147627462
X
ساعت کاری فروشگاه 9 الی 20