از لینک ریز میتوانید نقشه سقف یوبوت را میتوانید دانلود کنید.